صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
آزمون های روان شناسی /psychology-test-page1.aspx
خدمات /-service-page1.aspx
مقالات /-article-page1.aspx
کارگاه آموزشی /didactic-workshop-page1.aspx
مشاوران /counselor-page1.aspx
ارتباط با ما /connecte-page1.aspx
صفحه ارتباط با ما2 /home/page11.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
آزمون های روان شناختی /psychology-test.aspx
خدمات /service.aspx
کارگاه آموزشی /didactive-workshop.aspx
مشاوران /counselor.aspx
مقالات /article/page1.aspx
ارتباط با ما /connect-/page1.aspx
صفحه اصلی اخبار /news/Homepage.aspx
صفحه اصلی آزمون های روان سنجی /psychometric-test-homepage/page1.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
مقالات /article.aspx
ارتباط با ما /connect.aspx
خدمات /service/page1.aspx
کارگاه آموزشی /DIDACTIC-WORKSHOP-/page1.aspx
مشاوران /counseler/page1.aspx
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx